Gedragscode weddingplanners

Gedragscode BWPN 2021

"Masters of Professionals"

Wat kunnen en mogen bruidsparen en overige cliënten van de leden van de Beroepsorganisatie Weddingplanners Nederland (BWPN) verwachten die het vak van weddingplanner uitoefenen? En waarop kunnen de leden van de BWPN elkaar aanspreken?
Deze gedragscode beschrijft het vakgebied van weddingplanner en verwoordt een aantal principes en regels die leden van de BWPN als uitgangspunten onderschrijven bij hun dagelijks werk. Uitgangspunt is dat de gedragscode op alle leden van toepassing is en naleefbaar, openbaar en toetsbaar zijn. 

Transparantie
Weddingplannen is een vak dat volgens de BWPN in alle openheid bedreven wordt. Met de gedragscode maakt de BWPN duidelijk wat zij onder het vak van weddingplanner verstaat en welke ‘waarden en normen’ zij hieraan verbindt.
Deze code is tot stand gekomen op basis van gesprekken met mensen binnen en buiten het vakgebied en opmerkingen van de leden zijn in de gedragscode verwerkt. 

Gedragscode BWPN
De gedragscode van de BWPN bestaat uit drie onderdelen:
1.       Relevante definities
2.       Algemene principes
3.       Normen 

1.       Definities en reikwijdte
De BWPN verstaat onder `professioneel weddingplanner`:
“Alle voorkomende werkzaamheden betreffende het plannen, voorbereiden, uitvoeren en afronden van een huwelijksdag.”        
-         Contacten met leveranciers, het bruidspaar en de genodigden;
-         Organiseren en coördineren van een huwelijksdag;
-         A t/m Z planning (van aanzoek t/m huwelijksreis);
-         Het optreden als ceremoniemeester op de dag zelf;
-         Deeldiensten zoals; adviesgesprekken;
-         Styling (Locatie en/of Styled Shoots ter inspiratie);
-         Ondernemerschap (o.a.: ingeschreven bij KvK)

De gedragscode is van toepassing op alle BWPN leden en hun medewerkers. De leden zijn individueel aansprakelijk voor hun gedrag indien dit in strijd is met de normen in de gedragscode. 

2.       Algemene principes
Leden van de BWPN oefenen hun vak uit volgens een aantal algemene principes. Zij:         
I.   Werken volgens de hoogste normen van professionaliteit, integriteit, vertrouwelijkheid en gedrag.
II.  Zijn eerlijk en betrouwbaar in hun contacten met cliënten, leveranciers, collega`s en het publiek/genodigden.
III. Respecteren de gebruiken en voorwaarden van de leveranciers, klanten, genodigden en collega`s.
IV.  Houden zich aan de wet- en regelgeving, regels en reglementen die op de BWPN betrekking hebben.
V.   Respecteren de regels van de BWPN naar letter en geest.

I.                                                                                                                                                                                         
1.1         
De weddingplanner is duidelijk over de manier waarop er wordt omgegaan met vertrouwelijke zaken. Aangesloten weddingplanners beheren (vertrouwelijke) gegevens zo, dat er geen cruciale gegevens wegraken of in handen van derden terechtkomen. Aangesloten weddingplanners voorkomen dat gegevens en informatie over klanten die verkregen zijn onder de belofte van vertrouwelijkheid aan derden ter inzage worden gegeven. 

1.2         
De weddingplanner maakt altijd kenbaar wie hij of zij is, voor welke onderneming hij of zij werkt en namens welke hij of zij de opdracht uitvoert. 

1.3         
De weddingplanner geeft opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen een realistisch beeld over de te leveren diensten en de te realiseren doelen alsook de in rekening gebrachte kosten. 

1.4         
De weddingplanner dient het belang van de klant (in plaats van persoonlijke belangen) als uitgangspunt te nemen bij het weddingplannen. 

1.5         
Persoonlijke belangen, die mogelijk strijdig zijn met de belangen van de klant, dienen door de weddingplanner uit eigen beweging te worden gemeld aan de BWPN, die voor een vervangende weddingplanner zal zorgen. 

II.                                                                                                                                                                                             
2.1       
Een reputatie van betrouwbaarheid is noodzakelijk voor het goed functioneren van de weddingplanner.
a.        De weddingplanner dient te allen tijde het hoogst mogelijke niveau van deskundigheid na te streven.
b.        Afspraken en overeenkomsten dienen nagekomen te worden.
c.        De weddingplanner dient, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit en het aanzien van de functie van weddingplanner. 

2.2         
Prijs-, product- en prijstechnische informatie die tijdens het uitoefenen van weddingplanner verkregen is van leveranciers, dient vertrouwelijk te worden behandeld. 

2.3         
De weddingplanner dient alle potentiële leveranciers van gelijke informatie te voorzien betreffende het huwelijk, om zo een zo goed en eerlijk mogelijk beeld te verkrijgen tijdens eventuele prijsvergelijkingen. 

2.4         
De weddingplanner dient een positieve relatie met leveranciers te onderhouden, waarbij ook de belangen van de leverancier in beeld komen.

2.5         
De weddingplanner dient alle leveranciers van correcte informatie te voorzien. De weddingplanner mag zich door leveranciers niet onder druk laten zetten om informatie over concurrenten te verstrekken. 

2.6
De weddingplanner dient een overeenkomst van opdracht op te stellen waarin duidelijk wordt aangegeven welke werkzaamheden door de weddingplanner worden verricht. Tevens dient in deze overeenkomst te zijn opgenomen de hoogte van de vergoeding die de weddingplanner hanteert voor haar/zijn diensten. Deze overeenkomst dient door zowel het bruidspaar, als de weddingplanner te zijn gedateerd en ondertekend.

III.                                                                                                                                                                                            
3.1
         
De weddingplanner dient zich te allen tijde (binnen het redelijke) aan te passen aan de wensen van het gezelschap en respecteert een ieder zoals hij/zij is, ongeachte afkomst, geaardheid, religie of levensovertuiging. 

3.2         
Weddingplanners dienen met respect te spreken en te handelen betreffende collega weddingplanners/concurrenten.

IV.                                                                                                                                                                                        
4.1
     
De weddingplanner zal bij het uitoefenen van de werkzaamheden bestaande wet- en regelgeving naleven. 

4.2         
De weddingplanner zal zijn/haar werkzaamheden professioneel en vakkundig voorbereiden en uitoefenen. 

4.3         
De weddingplanner neemt deel aan jaarlijkse bijeenkomsten om zijn/haar kennis ‘up-to-date’ te houden en de licentie van de BWPN te behouden. 

V.                                                                                                                                                                                         
5.1         

Tot slot
               
Iedere weddingplanner draagt de verantwoordelijkheid om al zijn/haar handelingen in overeenstemming met de bovengenoemde uitgangspunten, richtlijnen en geldende wetgeving uit te voeren. Met het aansluiten als lid van de BWPN is de weddingplanner hiermee akkoord gegaan en heeft de weddingplanner beloofd zich aan de gedragscode te houden.

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord